Eğitim Birimlerimiz
Eğitim Birimleri
Dünyada üretimden ekonomiye, politikadan iletişime tüm alanlarda yeni paradigmaların yerleşmeye başladığı günümüzde eğitim de dönüşüyor, değişiyor. Tüm üretim, tüketim, iş yapma şekilleri, hatta günlük hayat rutinlerinin değiştiği dünyamızda geleceğin bireylerini geçmiş yüzyılın eğitim anlayışıyla yetiştirmek mümkün değil, doğru değil. İşte bu nedenle dünya okulu vizyonumuzun bir parçası olarak eğitimin şifrelerini değiştiriyor, geleceğin eğitimini bugün Teksen Koleji öğrencilerine sunuyoruz.
  • Anaokulu
  • İlkokul
  • Ortaokul
  • Lise
EĞİTİM İLKELERİMİZ
@ Atatürk İlkeleri’nin ve Atatürkçülüğün sadece akıllarda kalan fikirler olarak değil, bir anlayış olarak yerleşmesini sağlamak,

@Kazandırılan bilgilerin ve eğitim sürecinde kazandırılan becerilerin; yaşam içinde kullanılabilir bilgiler, birikimler olmasını sağlamak, meraklarını en yüksek düzeyde tutmak ve desteklemek, öğrencilerin ifade yeteneklerinin geliştirilmesine önem vererek, hem sözel ifade, hem de diğer ifade şekillerini (yazılı ifade, sayı ile ifade, çizimle ifade, beden dili ile ifade vb) güçlendirmek,
 
@Öğrencilerin dayanışmanın yaşam içindeki önemi algılamasını ve bunu yaşam biçimlerinin bir parçası haline getirmelerini sağlamak, günümüz koşullarında rekabetin öne çıkması ile öğrencilerin, yarışmanın yaşamın bir parçası olduğunu kavramalarını sağlamak; yarışmanın “öncelikle kişinin kendisi ile bir yarış” olduğunu vurgulamak,

@Eğitim ve öğretim anlayışını sadece sınav başarısına yönelik düşünmeden, sınavları bir araç olarak algılamak ve değerlendirmek,

@Fen  konusunun günlük yaşamdan kopuk olmamasını ve  öğrencilerin her konuda yararlanabilecekleri “problem çözme” yeteneklerinin gelişmesini sağlamak,

@Fen derslerine verilen önem kadar, toplum bilimleri, davranış bilimlerine de (sosyal bilimlere de) önem vermek  Öğrencileri öğrenim  ve  yaşam için gerekli olan bilişim bilgileri ve becerileri ile donatmak. Okulu, toplumsal bir birim olarak değerlendirmek,

@Öğrencilerin zihinsel açıdan çok yönlü gelişimlerini sağlamak. Öğrencilerin düşünsel yetilerinin gelişimini, zenginleştirilmesini sağlamak, Öğrencilerin duygusal zekalarının gelişimini sağlamak,

@Öğrencilerin estetik duyarlılıklarını ve gelişimlerini gerek ders içi, gerek ders dışı etkinliklerle pekiştirmek,

@Öğrencilerin çoğulcu, demokratik ve laik bir toplum düzeni içinde hoşgörü, yeniyi benimseme ve yanılgıları düzeltmeye yatkınlık özelliklerini güçlendirmek,

@Öğrencilerin sanata karşı duyarlılıklarını, ilgilerini artırarak, yaşamlarında sanata yer vermelerini sağlamak,

@Bedensel ve ruhsal gelişimin önemli bir aracı olarak spora önem vermek ve sportif etkinliklerin bedensel ve ruhsal gelişimin yanı sıra kendini ifade edebilme ve kişiler arası iletişimin bir aracı olarak algılanmasını sağlamak,

@Öğretim yaklaşımı ve amacının, ezberci değil, senteze dayalı  olmasını ve bu doğrultuda öğrencilerin sınavlarda ezberledikleri cevapları değil, bilgilerini yorumlayarak yansıtmalarını sağlamak,

@Okulun fiziksel şartlarının eğitim-öğretim için en uygun, verimli  hale getirmek, öğrenmeyi okulun fiziksel ortamının dışında da gerçekleştirebilmek, toplumsal sorumluluk duyarlılığı kazandırmak,

@Öğrencilerin yabancı dilleri yaşam içinde kullanmalarını sağlamak.  


İyi hedefler, iyi programlarla;
iyi programlar, iyi öğretmenlerle gerçekleşebilir.