Kİşİsel Verİlerİn Korunması Aydınlatma Metnİ

TEKSEN KOLEJİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİVeri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Zuhal Teksen Koleji tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, bu binadaki ziyaretinize ilişkin güvenliğin sağlanması ve Şirketimizin, çalışanlarımızın ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla; 6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (f) hükmünde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşılmaz. Ancak kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin yerine getirilmesi amacıyla ve Kanun’un m.5/2(ç) hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verilerinizi talepte bulunan adli makamlar ve ilgili kolluk kuvvetleri ile Kanun’un 5/2(e) hükmünde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak gerekli hallerde mahkemeler ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşabiliriz.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz; fiziki ortamda binamızda bulunan güvenlik kameraları ile görüntü elde edilmesi yoluyla Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Veri sahibi sıfatıyla Şirketimize başvurarak;

Yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerinizi yazılı olarak ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.