Eğitim Birimlerimiz
Eğitim Birimleri
Dünyada üretimden ekonomiye, politikadan iletişime tüm alanlarda yeni paradigmaların yerleşmeye başladığı günümüzde eğitim de dönüşüyor, değişiyor. Tüm üretim, tüketim, iş yapma şekilleri, hatta günlük hayat rutinlerinin değiştiği dünyamızda geleceğin bireylerini geçmiş yüzyılın eğitim anlayışıyla yetiştirmek mümkün değil, doğru değil. İşte bu nedenle dünya okulu vizyonumuzun bir parçası olarak eğitimin şifrelerini değiştiriyor, geleceğin eğitimini bugün Teksen Koleji öğrencilerine sunuyoruz.
  • Anaokulu
  • İlkokul
  • Ortaokul
  • Lise
EĞTİM İLKELERİMİZ
@ Atatürk İlkelerinin ve Atatürkçülü­ğün sadece akıllarda kalan fikirler olarak de­ğil, bir anlayış olarak yerleşmesini sağ­lamak,

@Kazandırılan bilgilerin ve eğ­itim sürecinde kazandırılan becerilerin; yaşam içinde kullanılabilir bilgiler, birikimler olmasını sağlamak, meraklarını en yüksek düzeyde tutmak ve desteklemek, ö­rencilerin ifade yeteneklerinin geliştirilmesine önem vererek, hem sözel ifade, hem de di­er ifade şekillerini (yazılı ifade, sayı ile ifade, çizimle ifade, beden dili ile ifade vb) güçlendirmek,
@Ö­rencilerin dayanışmanın yaşam içindeki önemi algılamasını ve bunu yaşam biçimlerinin bir parçası haline getirmelerini sa­ğlamak, günümüz koşullarında rekabetin öne çıkması ile ö­rencilerin, yarışmanın yaşamın bir parçası oldu­ğunu kavramalarını sa­ğlamak; yarışmanın öncelikle kişinin kendisi ile bir yarış olduğunu vurgulamak,

@E­ğitim ve öğ­retim anlayışını sadece sınav başarısına yönelik düşünmeden, sınavları bir araç olarak algılamak ve de­ğerlendirmek,

@Fen  konusunun günlük yaşamdan kopuk olmamasını ve  ö­rencilerin her konuda yararlanabilecekleri problem çözme yeteneklerinin gelişmesini sağ­lamak,

@Fen derslerine verilen önem kadar, toplum bilimleri, davranış bilimlerine de (sosyal bilimlere de) önem vermek  Ö­rencileri ö­renim  ve  yaşam için gerekli olan bilişim bilgileri ve becerileri ile donatmak. Okulu, toplumsal bir birim olarak değ­erlendirmek,

@Ö­rencilerin zihinsel açıdan çok yönlü gelişimlerini sağ­lamak. Ö­rencilerin düşünsel yetilerinin gelişimini, zenginleştirilmesini sağ­lamak, Ö­rencilerin duygusal zekalarının gelişimini sa­ğlamak,

@Ö­rencilerin estetik duyarlılıklarını ve gelişimlerini gerek ders içi, gerek ders dışı etkinliklerle pekiştirmek,

@Ö­rencilerin çoğ­ulcu, demokratik ve laik bir toplum düzeni içinde hoşgörü, yeniyi benimseme ve yanılgıları düzeltmeye yatkınlık özelliklerini güçlendirmek,

@Ö­rencilerin sanata karşı duyarlılıklarını, ilgilerini artırarak, yaşamlarında sanata yer vermelerini sa­ğlamak,

@Bedensel ve ruhsal gelişimin önemli bir aracı olarak spora önem vermek ve sportif etkinliklerin bedensel ve ruhsal gelişimin yanı sıra kendini ifade edebilme ve kişiler arası iletişimin bir aracı olarak algılanmasını sağ­lamak,

@Ö­ğretim yaklaşımı ve amacının, ezberci de­ğil, senteze dayalı  olmasını ve bu doğ­rultuda öğrencilerin sınavlarda ezberledikleri cevapları değ­il, bilgilerini yorumlayarak yansıtmalarını sağ­lamak,

@Okulun fiziksel şartlarının eğ­itim-öğ­retim için en uygun, verimli  hale getirmek, ö­renmeyi okulun fiziksel ortamının dışında da gerçekleştirebilmek, toplumsal sorumluluk duyarlılı­ğı kazandırmak,

@Ö­rencilerin yabancı dilleri yaşam içinde kullanmalarını sa­ğlamak.  


İyi hedefler, iyi programlarla;
iyi programlar, iyi öğ­retmenlerle gerçekleşebilir.