İlkokul
İlköğretim sürecini kapsayan 7-15 yaşları öğrencinin hemen her yönde, hızla geliştiği, değiştiği ve şekillendiği dönemdir. Bu yıllarda tüm programlarımız, onların gelişimlerini desteklemek ve potansiyellerinin en üst sınırına çıkmalarını sağlamak amacıyla, öğrenciyi bir birey olarak ele alan “öğrenci merkezli-öğrenci ihtiyaçlarından hız alan eğitim anlayışı” ile yapılandırılır. Öğretim programlarımız, çağdaş gelişmeler içinde ele alınarak zenginleştirilir. Derslerin, soyut ve ezbere dayalı değil, ölçmeye ve yaşantıya dayalı, günlük yaşamın içindeki yeri ile ilişkilendirilerek işlenmesi önemsenir.

İlkokul

İlkokul
Eğ­itimde görsel ve işitsel araçlar ö­renmenin kalıcı izli olmasını sa­lama açısından çok önemlidir. Bu noktadan hareketle dersler işlenirken eğitim teknolojilerinden (bilgisayar, internet, tepegöz, video vb) mutlaka yararlanılır.
Ö­rencilerimizin akademik gelişimleri kadar sosyal, kültürel, psikolojik gelişimleri de önemlidir. Bu nedenle, ö­renim düzeyi ve psikolojik gelişimi sürekli izlenerek, daha iyiye gitmeleri için önlemler alınır, velilerimizle işbirliğ­i sa­ğlanır. Uygulamalarımızda, ö­rencilerimizin her alandaki gelişimini birbiri ile ilişkilendirmek ve de­ğerlendirmek esastır. Böylece lise ve üniversite yıllarında kendisine çok gerekli olacak bilgileri alırken ö­renmeyi de ö­renir. 
Meraklı, Sürekli ö­renen, ö­rendiklerini kullanabilen, problem çözme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirilebilmesi için eğitim ve ö­ğretimin çok iyi yapılandırılması gerekir. 
Bu düşünceyle, ö­renmenin ve sorun çözmenin ö­ğretilece­ği eğitim programlarımızda, Araştırma Yoluyla Eğ­itim çalışmalarına ağ­ırlık verilir. Proje çalışmalarının çok önemli bir yer tuttu­ğu eğitim sürecimizde, ö­rencilerimizin her sınıf seviyesinde, gelişim özellikleri ve ö­ğretim programları (hedefler) do­ğrultusunda, proje çalışmalarıyla, araştırma, raporlama, rapor sunma, analitik düşünme, ekiple çalışma gibi pek çok becerisinin gelişimi hedeflenir. 
Üreterek ö­renme yaklaşımı içerisinde; sadece proje de­ğil, bilgi ve di­ğer ürünlerin de üretilmesi ve paylaşılması çok önemli yer tutar. 
Aktif ö­renme yaklaşımıyla, ö­rencilerimizin ö­renme sürecinde (ders ortamında) aktif olarak rol almaları hedeflenir.
Çünkü, biliriz ki ö­rencilerimiz, ne kadar çok soru sorar, tartışır, deney yapar, gözlem yapar, grup çalışmalarına katılırsa o kadar kalıcı ve do­ru ö­renme fırsatları yakalar.