Ortaokul
Öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, dünya ile konuşan, dünya ile çalışan, dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından, MEB müfredatına uygun şekilde geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz.

Ortaokul

Ortaokul
İlköğ­retim sürecini kapsayan 7-15 yaşları ö­rencinin hemen her yönde, hızla gelişti­ği, de­ğiştiğ­i ve şekillendiğ­i dönemdir. Bu yıllarda tüm programlarımız, onların gelişimlerini desteklemek ve potansiyellerinin en üst sınırına çıkmalarını sağ­lamak amacıyla, ö­renciyi bir birey olarak ele alan ö­renci merkezli-ö­renci ihtiyaçlarından hız alan eğ­itim anlayışı ile yapılandırılır. Öğ­retim programlarımız, ça­ğdaş gelişmeler içinde ele alınarak zenginleştirilir. Derslerin, soyut ve ezbere dayalı de­ğil, ölçmeye ve yaşantıya dayalı, günlük yaşamın içindeki yeri ile ilişkilendirilerek işlenmesi önemsenir. 

Eğ­itimde görsel ve işitsel araçlar ö­renmenin kalıcı izli olmasını sa­lama açısından çok önemlidir. Bu noktadan hareketle dersler işlenirken e­ğitim teknolojilerinden (bilgisayar, internet, tepegöz, video vb ) mutlaka yararlanılır.
Ö­rencilerimizin akademik gelişimleri kadar sosyal, kültürel, psikolojik gelişimleri de önemlidir. Bu nedenle, ö­renim düzeyi ve psikolojik gelişimi sürekli izlenerek, daha iyiye gitmeleri için önlemler alınır, velilerimizle işbirliğ­i sağlanır. Uygulamalarımızda, ö­rencilerimizin her alandaki gelişimini birbiri ile ilişkilendirmek ve değ­erlendirmek esastır. Böylece lise ve üniversite yıllarında kendisine çok gerekli olacak bilgileri alırken ö­renmeyi de ö­renir. 
Meraklı, Sürekli ö­renen, ö­rendiklerini kullanabilen, problem çözme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirilebilmesi için eğ­itim ve ö­ğretimin çok iyi yapılandırılması gerekir. 

Bu düşünceyle, ö­renmenin ve sorun çözmenin ö­ğretileceğ­i e­ğitim programlarımızda, Araştırma Yoluyla Eğ­itim çalışmalarına ağ­ırlık verilir. Proje çalışmalarının çok önemli bir yer tuttuğ­u eğ­itim sürecimizde, ö­rencilerimizin her sınıf seviyesinde, gelişim özellikleri ve ö­ğretim programları (hedefler) do­ğrultusunda, proje çalışmalarıyla, araştırma, raporlama, rapor sunma, analitik düşünme, ekiple çalışma gibi pek çok becerisinin gelişimi hedeflenir. 
Üreterek ö­renme yaklaşımı içerisinde; sadece proje de­ğil, bilgi ve di­ğer ürünlerin de üretilmesi ve paylaşılması çok önemli yer tutar. 

Aktif ö­renme yaklaşımıyla, ö­rencilerimizin ö­renme sürecinde (ders ortamında) aktif olarak rol almaları hedeflenir.
Çünkü biliriz ki ö­rencilerimiz, ne kadar çok soru sorar, tartışır, deney yapar, gözlem yapar, grup çalışmalarına katılırsa o kadar kalıcı ve do­ru ö­renme fırsatları yakalar.