ATIK YAĞLARINIZI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRALIM
30 Mart 2018
Facebook Twitter
ATIK YAĞLARINIZI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRALIMOkulumuzda çevre bilincinin olu_mas1 ve doan1n korunmas1 amaçlar1 dorultusunda at1k ya toplama kampanyas1 gerçekle_tiriyoruz. At1k yalar1n tekrar tekrar kullan1m1n1n önüne geçilmesi ve tüm bunlar1n doan1n korunmas1 ad1na yapaca1 katk1lara ili_kin fark1ndal1k eitimleri ile de kampanyam1z1 destekliyoruz. Bu eitimlerin ba_rolünde yer alan idareci ve öretmenlerimiz dünyay1 temiz tutmak ve kirletmeden gelecei aktarman1n en önemli sorumluluk olduunu a_1lama ad1na da bir videoda bulu_tular.Yap1lan bu eitimlerinin yan1 s1ra örencilerimize at1k ya bidonu da1t1m1 yap1larak evlerindeki at1k yalar1n okula getirilmesi konusunda te_vikte bulunuldu.Bu bilincin eitim ve anlay1_la yerle_mesi gerektiine inanan en okulumuz sosyal sorumluluk ad1na bir katk1 daha salam1_ oldu.