TEKSEN FARKINDALIK OLUŞTURUYOR
10 Aralık 2017
Facebook Twitter
TEKSEN FARKINDALIK OLUŞTURUYORKan ba1_1 konusunda duyarl1l1k olu_turmak ve yeti_me ça1ndaki örencilere toplumsal bilinç a_1lamak ad1na okulumuz kan ba1_1 kampanyas1 düzenledi. Bu kampanya kapsam1nda idarecilerimiz ,öretmenlerimiz,hizmetli personellerimiz ve baz1 velilerimiz duyarl1l1k göstererek kan ba1_1na destek verdi.
Teori ve uygulamaya yönelik eitim anlay1_1yla öretim ara_t1rma ve geli_tirmeyi amaçlayan , teknolojiyi iyi kullanan ve bunu yaparken evrensel deerleri kendi deerlerimizle harmanlayan faaliyetleri ile eitim-öretim alan1nda lider bir kurum olmay1 vizyon edinen Teksen Kolejinde kan ba1_1na olan ilgi K1z1lay ekiplerini de mutlu etti.