''TEMİZ OKUL SAĞLIKLI OKUL''
22 Mart 2018
Facebook Twitter
''TEMİZ OKUL SAĞLIKLI OKUL''Okul olarak geleceimizi emanet ettiimiz çocuklar1m1z1n beden ve ruh sal11n1 korumak geli_tirmek ya_am kalitesini yükseltmek ve hijyen konusunda yeterli eitim alm1_ nesiller yeti_tirmek öncelikli amaçlar1m1zdan biridir. Bu amaç dorultusunda hareket eden kurumumuz Milli Eitim Bakanl11 ve Sal1k Bakanl11'n1n birlikte yürüttüü Beyaz Bayrak 0_birlii Protokolü kapsam1ndaki çal1_malar sonucunda Beyaz Bayrak alan okullar aras1na girmeyi ba_arm1_t1r.Gelecek nesile deer veren bir eitim kurumu olarak sal1k ve hijyene gereken önemi göstermeye devam ederek beyaz bayra1n dalgaland11 bir okul olmay1 sürdüreceiz.