HABERLER
İyi Dokunuş Kötü Dokunuş Eğitimi.
7 Mart 2018
Facebook Twitter
İyi Dokunuş Kötü Dokunuş Eğitimi.0lkokulumuzda çocuklar1m1z1n güvenlii için her y1l düzenlenen 0yi Dokunu_ Kötü Dokunu_ eitimini bu dönem tüm ilkokul ve anas1n1f1 örencilerimizle tekrar gerçekle_tiriyoruz. 3. ve 4. s1n1f örencilerimiz drama öretmenlerimiz ve rehber öretmenimizin birlikte haz1rlad11 0yi Dokunu_ Kötü Dokunu_ etkinliini gerçekle_tirdiler. Ellerindeki renkli dairelerle eitime aktif bir _ekilde kat1lan örencilerimiz ayr1ca 4. s1n1f örencilerimizden olu_an drama ekibinin sergiledii yabanc1larla konu_ma, s1r tutma, hay1r diyebilme konulu k1sa canland1rmalar1 izlediler. Bu önemli etkinlikte emei geçen tüm öretmen ve örencilerimize te_ekkür ederiz.