HABERLER
ANASINIFLARIMIZIN UYUM HAFTASI
21 Eylül 2017
Facebook Twitter
ANASINIFLARIMIZIN UYUM HAFTASI

Okula mutlu bir ba_lang1ç yapmak, çocuklar1n okul hakk1nda olumlu hisler beslemelerine ve ortama daha kolay uyum salamalar1na yard1mc1 olur. Bizler okul olarak anas1n1f1 örencilerimizin mutlu bir ba_lang1ç yapmalar1 için Uyum Haftas1 program1 kapsam1nda öncelikle öretmen-veli tan1_malar1n1 gerçekle_tirdik. Sonras1nda ise minik örencilerimizle kahvalt1 e_liinde uyum sürecimizi ba_latt1k. Bu süreçte örencilerimiz, s1n1f öretmenleri ve bran_ öretmenleriyle tan1_1p, arkada_lar1yla elenceli vakitler geçirdiler. Örencilerimizin yeni eitim-öretim y1l1n1 keyifle geçirmelerini temenni ediyoruz.