HABERLER
KORKULAR KORKUN BİZDEN
30 Mart 2018
Facebook Twitter
KORKULAR KORKUN BİZDENBugün ana s1n1f1 öğrencilerimiz rehber öretmenimizle Korkular1m1z hakk1nda bir rehberlik çal1_mas1 gerçekle_irdiler. Korkular1m1z1n neden oluştuğundan, onlar1 nas1l yenebileceimizden bahsedilen çal1_mam1zda ayr1ca bu konu hakk1nda bir hikaye okuma etkinliği gerçekleştirildi. Rehber öretmenimiz örencilerimize İnci Karanl1ktan Korkmuyor adl1 hikaye kitab1n1 okudu ve daha sonra hep beraber hikaye hakk1nda konuşup kitaptaki karakterleri, İncinin nelerden korktuğunu ve korkular1n1 nas1l yendiğini tart1şt1lar.