HABERLER
7. Dönem Mezunlarımız
11 Ekim 2016
Facebook Twitter
7. Dönem MezunlarımızMezun olacak örencilerimizden Saime Naz BALCI'n1n yapt11 konu_man1n ard1ndan Okul Müdürümüz Say1n 0hsan Candar da tüm öretmenler ad1na konu_arak tüm y1l boyunca yap1lan çal1_malar için te_ekkürlerini bildirdiler. Program Okul Kurucu Müdürümüz Say1n Levent KÜÇÜKKU^ÇU'n1n yapt11 konu_man1n ard1ndan okulumuz derece ile bitiren örencilerimizin aç1klanmas1yla devam etti.

Dereceye giren örencilerimize ödüllerini ve plaketlerini Okul Kurucular1m1z birlikte takdim ettikten sonra okul birincimiz "Rafet F0L0Z" kütüe ismini çakmas1yla tüm örencilerimize öretmenleri taraf1ndan belgeleri verildi. Teksen Ailesi olarak tüm mezunlar1m1za hayatlar1 boyunca ba_ar1l1 ve huzur dolu y1llar diliyoruz.