HABERLER
Teksen Sinema'da
22 Mayıs 2018
Facebook Twitter
Teksen Sinema'da6. S1n1f örencilerimiz ile elenceli ayn1 zamanda sosyal ufuklar1n1n geli_imine katk1 salayacak bir etkinlik düzenledik. Örencilerimiz öncelikle güne kahvalt1 _öleni ile ba_lad1. Ard1ndan da sinemaya giderek elenceli dakikalar geçirdiler. Sinema sonras1 kitaplar1n dünyas1nda sihirli bir yolculua ç1kt1lar.