HABERLER
ÖĞRETMEN OLMAK
15 Haziran 2017
Facebook Twitter
ÖĞRETMEN OLMAK

Youn bir çal1_man1n ard1ndan sona eren 2016-2017 eitim-öretim y1l1n1n deerlendirmesini yapt11m1z ve yaz tatilinin ard1ndan gelecek olan yeni y1l1m1z için hiç ara vermeden çal1_malara ba_lad11m1z seminer döneminde eitim kadromuz geli_imlerine katk1 salayacak eitimler almaya ba_lad1. Bu eitimler kapsam1nda Öretmen Olmak temal1 sunumlar1n1 gerçekle_tirmek üzere Moira Psikolojik Dan1_manl1k ve Eitim Merkezinden Psikolojik Dan1_man ^amil SAR0BA^ ve Atilla Y00T okulumuza geldi. Uzmanlar1m1z gerçekle_tirdikleri eitimlerinde Veli-Örenci-Öretmen 0leti_imi, Neden Öretmen Olduk?, Ergenlik ve Cinsellik, Mutlu ve Ba_ar1l1 Bir Okul 0çin Ba_ka Neler Yap1labilir? gibi alt ba_l1klar1 ele ald1lar. Öretmenlerimizin sorular1na verilen cevaplarla uzmanlar1m1z sunumlar1n1 tamamlad1lar.