HABERLER
GELENEKSEL ATASÖZLERİ VE DEYİMLER BİLGİ YARIŞMAMIZ
21 Mart 2018
Facebook Twitter
GELENEKSEL ATASÖZLERİ VE DEYİMLER BİLGİ YARIŞMAMIZ

Türkçemizin zenginliklerini güzelliklerini çocuklar1m1z1 a_1lamak ve çocuklar1m1z1n ifade yeteneklerini güçlendirmeleri aç1s1ndan en güzel örneklerden birini te_kil eden atasözleri ve deyimlerimiz ile geleneksel olarak her y1l düzenlediimiz atasözleri ve deyimler bilgi yar1_mam1z1 bu y1lda 5 s1n1flar1m1zla öretici ve elenceli bir _ekilde gerçekle_tirdik. K1yas1ya gerçekle_tirilen final mücadelesinde ilk üçe giren gruplar belirlendi ve örencilerimize Türkçe öretmenlerimiz taraf1ndan ba_ar1 ve te_ekkür belgeleri takdim edildi.