HABERLER
Yummy Fest
14 Mayıs 2018
Facebook Twitter
Yummy Fest

Çocuklar1m1z1 sosyal aktivitelerde bulu_turmak için okul içi etkinliklerimize Yummy Fest ile bir yenisini daha ekledik. Örencilerimiz okula getirdikleri ürünlerinin sat1_1n1 ingilizce konu_arak gerçekle_tirdi.Bu sat1_tan elde edilen gelir ile kimsesiz çocuklara yard1m yapacaklar. Bilgiye ula_ma ve elde edilen bilgilerin beceriye dönü_türülerek günlük ya_amda i_e yarayacak _ekilde kullan1lmas1 bu etkinliimizin en önemli amac1yd1. Ayr1ca örencilerimizin elenerek ders içi kazan1mlar1n ötesinde nitelik kazan1p beceri geli_tirmelerine de ortam haz1rlam1_ olduk.Sosyal projelerimizde bizleri destekleyen velilerimize de çok te_ekkür ederiz.