HABERLER
''TEKSEN MACERA PARKTA''
20 Nisan 2018
Facebook Twitter
''TEKSEN MACERA PARKTA''

Kurum olarak örencilerimizin yaln1zca teorik bilgilendirmeler yerine ya_am pratii içinde örenme olana1 bulmas1n1 da önemsediimiz için 7. s1n1f örencilerimiz ile elenceli ayn1 zamanda da sosyal davran1_sal ufuklar1n1n geli_imine katk1 salayacak bir etkinlik düzenledik. Örencilerimiz öncelikle güne kahvalt1 _öleni ile ba_lad1. Ard1ndan da hem elenceli hem de adrenalin dolu dakikalar geçirdikleri macera parka konuk oldular. Bu gezi ile örencilerimizin çevre ile iyi ileti_im kurmas1, arkada_lar1 ile i_birlii yapmas1, grupla beraber çal1_ma, sorumluluunu yerine getirme ve yarat1c1l11n geli_tirilmesi gibi f1rsatlar1 da elde etmelerini hedefledik.