HABERLER
HAYVAN BARINAĞI ZİYARETİ
10 Ekim 2017
Facebook Twitter
HAYVAN BARINAĞI ZİYARETİTeksen Koleji 5. ve 6. S1n1f örencileri 4 Ekim Hayvan Haklar1n1 Koruma Günü dolay1s1yla hayvan bar1na1n1 ziyaret etti. Ziyaretle sokak hayvanlar1 konusunda fark1ndal1k olu_turmay1, hayvan sevgisini a_1lamay1, doaya ve hayvana kar_1 duyarl1 insan yeti_tirmeyi amaçlayan okulumuz anlaml1 bir etkinlik gerçekle_tirdi. Etkinlik kapsam1nda örencilerimiz taraf1ndan toplanan mamalar bar1naa teslim edildi. Ayr1ca örencilerimiz bar1nak çal1_anlar1 taraf1ndan yap1lan çal1_malar ve sokak hayvanlar1n1n rehabilitasyonu hakk1nda bilgi ald1.