HABERLER
BİRİNCİ SINIFLARIMIZIN UYUM HAFTASI
13 Eylül 2017
Facebook Twitter
BİRİNCİ SINIFLARIMIZIN UYUM HAFTASIUyum haftas1; örencilerin okul kayg1lar1n1 gidermek, onlara okul ortam1n1 sevdirmek, örenme ortam1, öretmenleri ve arkada_lar1n1 tan1malar1na yard1mc1 olmak için gerçekle_tirilen bir uygulamad1r. Bu uygulama kapsam1nda bu hafta okulumuzda birinci s1n1flar1m1za yönelik uyum haftas1 program1 uygulanm1_t1r. Uyum haftas1 sürecinde örencilerimiz s1n1f öretmenleriyle ve arkada_lar1yla tan1_1p birlikte keyifli oyunlar oynad1lar. Ard1ndan bran_ derslerine kat1l1p öretmenlerini tan1d1lar ve ders içerikleri ile ilgili bilgi sahibi oldular. Büyüme yolunda en önemli ad1mlardan birini atan birinci s1n1flar1m1za keyifli ve ba_ar1 dolu bir y1l diliyoruz.