HABERLER
OKULUMUZUN BAHÇESİ FİDANLARLA HAYAT BULUYOR
18 Nisan 2018
Facebook Twitter
OKULUMUZUN BAHÇESİ FİDANLARLA HAYAT BULUYOR

1. S1n1flar1m1z ile okul bahçemizde fidan dikimi etkinlii gerçekle_tirdik. Minik örencilerimiz kendi fidelerini kendileri dikerek elenceli ve ayn1 zamanda eitici dakikalar geçirdi.

Okul olarak doal ve en zengin kaynaklar1m1zdan olan aaçlar1m1z1 korumay1 , daha sal1kl1 ve ya_anabilir bir dünya b1rakmak için daha çok fidanlar dikerek aaçland1rma yapmak gerektiini örencilerimize benimsetmeye çal1_t1k.

Bu faaliyet ile örencilerimizin, doa ile anlaml1 bir ba kurmalar1na, çevre bilinçlerini geli_tirmelerine ve doan1n bir parças1 olduumuzun fark1na varmalar1n1 da hedefledik.